Stadgar för föreningen HNH, Hudiksvalls natthärbärge


§1 Namn

Föreningens namn är HNH, Hudiksvalls natthärbärge

§2 Sätesort
Hudiksvall

§3 Målsättning
Vi skall bedriva natthärbärge i Hudiksvalls kommun .

§4 Regler för hur föreningen skall bedrivas
Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden och verka för dess målsättning

§5 Regler för medlemskap
Medlemskap beviljas person som delar föreningens målsättning. Åldersgräns för medlemskapet är 15 år.

§6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen minst två veckor i förväg.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Godkännande av dagordning
4. Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) justerare tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Verksamhetsplan
9. Motioner och skrivelser
10. Stadgeändringar
11. Val av styrelse
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Val av valberedning
14. Avslutning

§7 Styrelse
Styrelsen utses av årsmötet och är föreningens beslutande och verkställande organ.
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter väljs för en tid av ett år,
och två ledamöter väljs för två år.
Styrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsesammanträde skall protokoll upprättas.
Styrelsen skall till årsmötet avlägga verksamhetsberättelse för det gångna året samt tillhandahålla den av revisorerna
upprättade revisionsberättelsen.
Styrelsen beslutar om eventuell uteslutning av medlem.

8 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper förvaltas av kassören och omfattar kalenderår (1/1-31/12).

9 Firmatecknare
Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör var för sig.

10 Revision
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av verksamheten skall granskas av en
revisor. Revisor väljs av årsmötet tillsammans med en revisorsuppleant.

11 Uteslutning
Medlem som ej följer föreningens målsättning eller stadgar, eller uppträder så att
föreningens anseende skadas, kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

12 Stadgeändring
Medlem kan till årsmötet inlämna förslag till stadgeändring. Styrelsen lämnar ett yttrande över förslaget vid årsmötet. Stadgeändring skall beslutas med minst 3/4-dels majoritet vid årsmötet.

13 Upplösning
Beslut om upplösning fattas på årsmöte.

§ 14 Extra årsmöte
Ett extra årsmöte kan utlysas av styrelsen alternativt av 2/3 av föreningens medlemmar.

HNH söker volontärer

HNH Hudiksvalls natthärbärge söker volontärer som kan tänkas hjälpa till någon natt då och då.

Du får information och en introduktion av rutinerad personal innan du gör din första natt. Vill du veta mer? Hör av dig på info@nattharbaret.se så blir du kontaktad.

För att hjälpa till som volontär måste man vara medlem i föreningen.

Hjälp oss att hjälpa

HNH drivs med hjälp av olika stöd, donationer och gåvor.

Vill företaget där du jobbar hjälpa oss att hjälpa?  Läs om våra sponsorpaket här
Mer information får du av Paulia Pålsson, ansvarig för företagssamarbeten paulina@nattharbarget.se

Ekonomiskt stöd:
Swish 123 618 6902. Tack för ditt bidrag!

Facebook